Budsjettrammer 2012

Troms fylkeskommune mottar årlige overføringer fra Kommunal og regionaldepartementet over rammen kap. 551 post 61 (RDA-midlene). I 2012 var overføringen på 183,01 millioner kr. Rammen fordeles på tre budsjettområder; regionale prosjekter, kompetanse- og forskningsprosjekter og bedriftsutvikling.

Midlene er fordelt på de tre budsjettområdene ut fra følgende fordelingsnøkkel:

  • 45 % av rammen fordeles til regionale prosjekter (forvaltes av Troms fylkeskommune)
  • 30 % av rammen fordeles til bedriftsutvikling (forvaltes av Innovasjon Norge)
  • 25 % av rammen fordeles til kompetanse- og forskningsprosjekter (forvaltes av Troms fylkeskommune)

Prosjektets innhold avgjør hvilken budsjettramme det er aktuelt å søke på for den enkelte prosjekteier.

 

Skriv ut Tips en venn Tips en venn