Idrettsbyen Tromsø

Hovedformålet med videreføringen av prosjektet er å sikre videre framdrift og realisering av
anlegg. I dette er den primære oppgave å sikre finansiering til bygging av drift av anleggene.
Det er her gjort en prioritering av hva man i Trinn 1 skal sikre å realisere, og som kommer til
å stå sentralt i det videre prosjektarbeidet :
    • 50 meters svømmebasseng
    • Idrettspark på Templarheimen

Effektmål:
    1. En vesentlig økning i den annleggsmessige kapasiteten for idretten i Tromsø
    2. Nasjonale og internasjonale mesterskap og stevner
    3. Nye og positive muligheter for næringslivet; Arrangementer og kongresser
    4. Positive samfunnsmessige gevinster for bysamfunnet
    5. Økte fysiske og sosiale aktiviteter, folkehelse.
    6. Flere prestasjoner på høyt nivå
    7. Arena for nettverksbygging blant mennesker

Prosjektinnhold
Videreutvikle de relasjoner og inngå forpliktende samarbeid med de aktørene man har funnet
frem til i forstudien: Definere hvilken rolle de enkelte skal spille i fremtidens idrettsanlegg;
funksjoner, rom og arealbehov og avklare hvilken tilknytningsform man vil ha til fremtidig
anleggsløsning. Etablere og ogangsette prosjektgrupper for de enkelte anleggskonseptene.

•Kartlegge mulige større idretts- og kulturarrangementer som kan tenkes avholdt i
Tromsø mht. krav til fasiliteter og hvilke ringvirkninger disse vil kunne gi for
innbyggere og næringsliv i Tromsø og Barentsregionen.

• Med utgangspunkt i foregående aktiviteter etablere en organisasjonsenhet som skal
søke finansiering og realisere idrettsanleggene.

• Identifisere og arbeide inn mot finansieringkilder med sikte på å skaffe nødvendig
finansiering, herunder avklare mulighetene i forhold til Tromsø kommune, troms
fylkeskommune, RDA, tippemiddelsystemet, statlige midler i ulike departementer, og
næringsliv.

• Sørge for et samordnet innspill til kommuneplanens arealdel 2011-2018 for å sikre
tilgang til arealer for idrettsanleggene programmert i Idrettsbyen Tromsø, samt andre
fremtidige anleggskonsepter. I dette ligger det også et koordinert samarbeid med
Tromsø kommune i forhold til planlegging og avklaring av veier og annen
infrastruktur knyttet til fremtidige anleggskonsepter.

Saksbehandler ved Troms fylkeskommune er Håkon Dahlmo

Prosjektansvarlig for Idrettsbyen Tromsø er Rune Kufaas
Skriv ut Tips en venn Tips en venn