Tildelingskriterier

TILDELINGSKRITERIER

Hovedkriteriene avgjør om en søknad kommer i betraktning. Prioriteringskriterier brukes for å prioritere søknader mens tilleggskriteriene kan bidra til ytterligere rangering av prosjekter i forhold til hverandre. Søknadene skal være innenfor virkefeltet kunst, kultur, kreativitet og kompetanseutvikling innenfor Kulturnæringen.

Hovedkriterier

Kunst, kultur, kreativitet og kompetanseutvikling

Søknadene skal være innenfor virkefeltet kunst, kultur, kreativitet og kompetanseutvikling innenfor Kulturnæringen. Åndsverkrettighetene i prosjektet vektlegges slik at søker må ha lovlige rettigheter til evt. intellektuelt innhold.

Satsingsområde

Søknader må falle inn under minst ett av følgende tre satsingsområder

• Innovasjon
Her må søknader adressere ett eller flere av følgende forhold:
• Etablering av ny virksomhet
• Videreutvikling av eksisterende virksomheter
• Nye ideer (fra nye og etablerte kulturnæringsaktører)
• Nye forretningsmodeller
• Nye inntektsmodeller
• Nye organisasjons- og samarbeidsmodeller
• Nye produksjons- og distribusjonsformer
• Andre forhold (vennligst spesifiser)
• Kommersialisering
Her må søknader adressere ett eller flere av følgende forhold:
• Distribusjonsprosjekter
• Markedsbearbeiding og markedsføring
• Utvikling av salgs- og profileringskanaler
• Organisasjonsutvikling
• Strategisk samarbeid med andre i og utenfor kulturnæringslivet
• Internasjonalisering
• Andre (vennligst spesifiser)
• Infrastruktur og verdikjede
Her må søknader adressere ett eller flere av følgende forhold:
• Utvikle profesjonaliseringkompetanse i støttefunksjoner (management, publishing, etc.)
• Åpne tiltak som skaper resultater som er tilgjengelige eller kan anvendes av hele eller av deler av næringen
• Identifisere nye behov innen kulturnæringen og manglende legg i verdikjeden
• Evaluere tiltak og satsinger
• Andre (vennligst spesifiser)
 
Prosjekt og investeringsmidler
INTRO sin medvirkning skal være tidsavgrenset, og kan gis som delfinansiering av utviklingsprosjekter og investeringer. Som hovedregel gis det ikke midler til drift.
 
Utvikling av Tromsø-regionen
Søkernes primære aktiviteter skal være lokalisert i Tromsø-regionen og søknaden må ha betydning for utviklingen av regionen.
 
Søkere
En organisasjon eller en institusjon hjemmehørende i Tromsø-regionen må stå ansvarlig overfor INTRO. Dette betyr at virksomheten må ha hovedadresse i Tromsø. Virksomheter utenfor Tromsø-regionen kan delta i prosjekter i samarbeid med virksomheter fra Tromsø-regionen. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet.
 
Søknader må tilfredsstille hovedkriteriene for å komme i betraktning. Søknader som etter en slik vurdering kan tildeles midler, vil bli rangert ut fra prioriterings- og eventuelt tilleggskriterier.
 
Prioriteringskriterier
Søknader som tilfredsstiller hovedkriteriene vil bli prioritert etter følgende:
• Verdiskapningspotensial (økonomi og arbeidsplasser) som et direkte resultat av prosjektet
• Verdiskaping og samfunnsmessige ringvirkninger i andre og tredje ledd av verdikjeden (overrislingseffekt).
• Kreativitet og nyskaping
• Kvalitativt høyt nivå
• Søkers gjennomføringsevne
• Markedssituasjon for virksomheten (både før og etter prosjektet er gjennomført)
• Nettverksbygging nasjonalt og regionalt
• Internasjonalisering, spesielt i Nordområdesammenheng
• Nasjonal eller internasjonal prosjektfinansiering eller driftsforpliktelser.
• Renommébyggende tiltak. Tiltak som positivt bidrar til Tromsøs omdømme utenfor regionen.
 
Tilleggskriterier:
Andre positive elementer som kan inngå i vurderingen:
• Toleranse
• Miljø
• Byutvikling og stedsutvikling
• Grensesprengende og debattskapende
• Likestilling
• Utvikling av tilbud for barn og unge
• Universell tilgjengelighet
Skriv ut Tips en venn Tips en venn