Vilkår for tilsagnet

Tilsagnsvilkårene er standard for alle statlige tilskudd gitt av Troms fylkeskommune. Vilkårene er i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer for bruken av statsmidler. Det kan være hensiktsmessig å gjøre seg kjent med vilkårene allerede under utforming av prosjektsøknad.

Støttemottaker må godta tilsagnsvilkårene før tilsagnet/støtten er gyldig. Dette for å sikre at prosjektet gjennomføres på de vilkår som støtten er gitt innenfor. Støttemottaker må være oppmerksom på at det i behandling av søknaden kan være gjort endringer i forhold til søknadens opprinnelig omfang. Ved å godta, og følge vilkårene vil utbetalinger på allerede påløpte kostnader kunne gjøres. Her følger standard tilsagnsvilkår for RDA Tromsø:

TILSAGNSVILKÅR

1. Støttemottaker må innen (dato) bekrefte, på vedlagt akseptskjema, at tilsagnsvilkår er godkjent. Bekreftelsen sendes til Troms fylkeskommune v/ næringsetaten. Dersom akseptskjema ikke mottas innen fristen faller tilbud om finansiering bort.

2. Prosjektet må utføres i samsvar med de planene som er lagt fram og som beskrives i tilsagnsbrevet. Ønskes det endringer i prosjektet i forhold til tilsagnet, må det søkes skriftlig om dette. Endringer skal ikke gjennomføres før Troms fylkeskommune skriftlig har gitt tillatelse. Dersom arbeidet ikke utføres i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilvarende redusert.

3. Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden i henhold til oppsatt finansieringsplan i tilsagnet.

4. Tilsagnet er gyldig til (dato). Ønskes avtaleperioden forlenget, må søknad om det sendes til Troms fylkeskommune v/ næringsetaten i god tid før tilsagnet utløper. Etter utløpet av tilsagnet forbeholder Troms fylkeskommune seg retten til å trekke tilbake gjenstående utbetalinger.

5. Alle anskaffelser av varer og tjenester som inngår i prosjektet, inklusive prosjektledelse, skal skje i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

6. Støttemottaker er selv ansvarlig for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk.

7. I prosjektrapport, profilerings- og promoteringsmateriell og ved omtale av prosjektet i media eller på støttemottakers hjemmesider, skal det opplyses om at RDA Tromsø v/Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Dette skal omtales i sluttrapporten. Grafisk datafil med logo finnes på nettsiden www.rdatromso.no/logo.

Utbetaling:

8. Anmodning om delutbetaling skal inneholde spesifisert regnskap som kan sammenliknes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. Det kan foretas delutbetaling, forholdsvis etter medgåtte utgifter, på inntil 75 % av tilskuddsbeløpet. Sammen med anmodningen om delutbetaling skal det følge en framdriftsrapport. Rapporten skal gjøre rede for eventuelle avvik fra opprinnelig framdriftsplan. Delrapporter skal leveres i henhold til plan for Nøkkelinformasjon for prosjektet; se pkt. 1. Skjema for del-og sluttrapportering finnes under Dokumenter på nettsiden www.rdatromso.no/dokumenter.

9. Ved anmodning om sluttutbetaling skal det vedlegges sluttrapport og revidert regnskap fra prosjektet. Det er også et krav om at støttemottaker rapporterer på felles effekt- og resultatindikatorer. Dette gjøres på www.rdatromso.no/MRS hvor støttemottaker registrerer seg som bruker og legger til ny rapport. Revisorbekreftelsen skal inneholde følgende avtalte kontrollhandlinger:

a. Antall timer og timespris (intervall)
b. Interne og eksterne kostnader
c. Kostnadene påløpt innenfor prosjektperioden ( (dato)-(dato))
d. Eventuelle avvik fra opprinnelig budsjett skal kommenteres av revisor.

Regnskap skal kunne sammenliknes med kostnadsoverslaget i tilsagnet. I tillegg skal alle betingelser i avtalen være oppfylt.

10. Rapporteringsskjema for sluttutbetaling kan lastes ned på www.rdatromso.no/dokumenter.

11. Egeninnsats skal dokumenteres med timelister. Det godkjennes inntil 450 kr/t for egeninnsats.

12. Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, i henhold til Stortingets bevilgningsregelementet §10.

13. Mottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp. Mottaker er pliktig til å tilbakebetale tilsagnsbeløp/deler av, dersom det er utbetalt for mye, eller på feil grunnlag.

14. Prosjektkostnadene forutsettes å være eksklusiv merverdiavgift for virksomheter som får denne avgiften refundert/kompensert hos avgiftsmyndighetene.


Skriv ut Tips en venn Tips en venn